Освітні програми

Акторське мистецтво та режисура драматичного театру

Акторське мистецтво та режисура драматичного театру

Детальніше

Акторське мистецтво та режисура драматичного театру

Освітня програма «Акторське мистецтво та режисура драматичного театру» з першого дня навчання занурює студентів у творчу атмосферу та дає основні навички акторської майстерності, знайомить із прийомами драматургії, допомагає оволодіти акторською виразністю.

Програма спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями та практичними навичками в акторській майстерності, враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних знань та їх практичного застосування через практикуми, які проводять відомі представники фахового середовища. Студентів системно відвідують відомі актори та режисери, які діляться цінним досвідом і порадами для успішного старту професійної кар’єри.

Навчання в Академії стане для студентів стартовим майданчиком успішної інтеграції в професію, надасть необхідні знання та навички для роботи актором і режисером театру.


 

опис_освiтньоi_програми_акторське_мистецтво_та_режисура_драматичного_театру

 


 

Опис освітньо-професійної програми «Акторське мистецтво та режисура драматичного театру» зі спеціальності  «026 Сценічне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу Приватний заклад вищої освіти  «Академія кіно та нових медіа»
Ступінь вищої освіти Ступінь вищої освіти бакалавр
Офіційна назва освітньої програми освітньо-професійна програма бакалавра в галузі знань

02 Культура і мистецтво зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво, освітня програма акторське мистецтво та режисура драматичного театру

Тип диплому та обсяг освітньої програми диплом бакалавра; одиничний; 240 кредитів ЄКТС/3 роки 10 місяців
Наявність акредитації   Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень
Передумови Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань: для вступу на перший курс — на основі повної загальної середньої освіти; вступу на другий-третій курс – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та/або раніше здобутого ступеня вищої освіти
Мова викладання українська
Термін дії освітньої програми 3 роки 10 місяців
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://www.fnma.education
2 — Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців в галузі сценічного мистецтва, які володіють відповідними компетенціями-знаннями та умінням їх практичного застосування; програма передбачає засвоєння фундаментальних, професійних та практичних компонентів підготовки ( у вигляді навчальних дисциплін, курсових робіт та практик) в галузі сценічного мистецтва відповідно першому (бакалаврському) рівню вищої освіти.
3 – Характеристика освітньої програми
Опис предметної області Об’єкт вивчення:

фундаментальні особливості та механізми (методи, методики, техніка та технології) створення (задуму), реалізації та демонстрації (показу, презентації) продукту (твору) сценічного мистецтва, специфіка режисерської освіти, а також співвідношення художньої ідеї та її втілення у сценічному творі в соціальному, культурному та історичному контекстах; оволодіння техніками сценічної гри і принципами їх застосування, методи роботи з драматургічним матеріалом – від першого знайомства аж до втілення його на сцені.

Теоретичний зміст предметної області передбачає:

історія, теорія та практика режисерської постановочної та акторської виконавської діяльності, майстерності актора, сценічної мови, організація театральної справи, проблеми та концепції сучасного театрального мистецтва; постановка драматичної вистави, створення сценічного образу, творчі колективи, художньо-творча, організаційно-управлінська, науково-дослідна діяльність в галузі культури і мистецтва.

Цілі навчання: формування компетентностей з теоретичного та практичного напрямків оволодіння знаннями, особливостями їх застосування у галузі  сценічного мистецтва.

Методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці: показовий, діалогічний, дослідницький, інформаційні технології, технології тренінгів, технології постановочної діяльності та акторського мистецтва.

Інструменти та обладнання: процес навчання базується на інноваційних наукових та практичних методологіях з використанням звукової, світлової апаратури, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, музичних інструментів, сценічних костюмів

Орієнтація освітньої програми Зміст програми спрямований на загальну та професійну підготовку конкурентоздатного фахівця, який володіє методологією наукового дослідження, сучасними інформаційними технологіями в галузі сценічного мистецтва, здатний до творчої навчально-методичної діяльності, безперервної  самоосвіти, професійного самовдосконалення.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Підготовка фахівців до акторсько-виконавської, режисерської, організаційно-управлінської та аналітичної діяльності з акцентом на практичне застосування знань у галузі сценічного мистецтва.

Ключові слова: культура, мистецтво, театр, історія, режисура,  акторська майстерність.

Особливості освітньої програми Розроблена з урахуванням власного досвіду підготовки фахівців зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» та відповідного досвіду провідних вітчизняних закладів вищої освіти. Програма передбачає ґрунтовну практичну підготовку шляхом засвоєння навчального матеріалу, проходження практики, виконання індивідуальних творчих та навчально-дослідних завдань, виконання бакалаврської роботи (вистави).
4 – Програмні компетенції
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі сценічного мистецтва, які вимагають достатнього інтелектуального потенціалу, а також поглибленого рівня знань та вмінь інноваційного характеру.
Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність чітко та правильно розуміти роль державної мови в професійній діяльності; здатність спілкуватися іноземною мовою професійного спрямування.

3. Володіння науковим світоглядом, розумінням законів розвитку людського буття, суспільства і природи.

4. Засвоєння наукових та культурних досягнень світової цивілізації у відношенні до різних культур, релігій, загальнолюдських цінностей.

5. Здатність реалізувати принципи фізичної культури особистості молодого фахівця в соціально-професійній, фізкультурно-оздоровчій діяльності та в сім’ї.

6. Уміння здійснювати збір, аналіз, систематизацію інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань театрального мистецтва, використовуючи сучасні методи наукових досліджень.

7. Здатність працювати в команді.

8. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань).

10. Навички міжособистісної взаємодії.

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 1. Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі театрального мистецтва

для професійно досконалого володіння професією.

2. Здатність до всебічного розвитку тіла шляхом різноманітних тренувань; усунення індивідуальних фізичних і психічних недоліків; розширення діапазону рухових можливостей; уміння вибудовувати пластичні фрази і діалог з партнером на основі набутих навичок.

3. Здатність самостійно створювати пластичний образ персонажа відповідно сценічному завданню, а також вміти практично показати, як треба працювати над роллю та уривком шляхом пластичного рішення.

4. Здатність використовувати різні підходи до режисерської постановки театральних форм – вистави, ранки, шоу та інше; становлення професійного рівня режисера, формування його індивідуального авторського стилю.

5. Здатність до реалізації режисерського задуму, користуючись цілим комплексом зображально-виражальних засобів, тобто системою історично формованих матеріальних засобів і прийомів  створення художніх образів.

6. Здатність розуміти мистецтво режисури як творчу організацію взаємодії акторського колективу і постановчої групи у процесі творення гармонійної єдності, підпорядкованої певному ідейно-художньому задуму естрадно-театралізованої форми та засвоєння теоретичних та методичних основ сценарного мистецтва.

7. Здатність професійно розкрити та розвинути свій творчий потенціал, оволодіти всіма можливостями свого голосу, розуміти і виконувати вокальні естрадні твори у збагаченому синтезі музики, слова, пластики, емоційної акторської виразності, розширити творчу уяву, розвинути художньо-виконавський смак на традиціях попереднього історичного досвіду.

8. Здатність до розвитку власного акторського інструментарію, до оволодіння техніками сценічної гри і принципами їх застосування, розуміти методи роботи з драматургічним матеріалом — від першого знайомства аж до втілення його на сцені.

9. Здатність до творчості, пов’язаної з художнім оформленням театрального спектаклю, створенням на театральній сцені життєвого середовища, в якій діють герої драматичного або музично-драматичного твору, а також вигляду самих цих героїв; створювати основні елементи театрально-декораційного мистецтва — прикраси, освітлення, бутафорія і реквізит, костюми і грим акторів і розуміти їх як єдине художнє ціле, що виражає зміст і характер сценічної дії, підлегле задумом вистави.

10. Здатність до організації театральної діяльності, що включає комплекс заходів, спрямованих на створення умов для театральної творчості та демонстрування театральних творів; розуміти особливості управління театральним виробництвом,  методи впливу на театральний колектив, координацію діяльності всіх учасників художньо-виробничого процесу, спрямування їх спільних зусиль на здійснення поставленої мети: створення та соціальне функціонування твору сценічного мистецтва.

5 – Програмні результати навчання (ПРН)
1. Вільно володіти основними концепціями і теоріями сучасного мистецтвознавства, зокрема таких його галузей, як історія режисури театру кіно та телебачення, образотворчого мистецтва, драматургії, режисура, сценарна та акторська майстерності.

2. Враховувати специфіку потреб, інтересів, мотивів художньо-творчої діяльності людей з урахуванням історичних, культурних та національних традицій у практичній діяльності.

3. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування в соціально-побутовій та професійних сферах.

4. Вільно використовувати професійно профільовані знання в галузі театрального мистецтва для професійно досконалого володіння професією.

5. Цілісно і грамотно сприймати і виконувати музичні твори, самостійно освоювати сольний і ансамблевий репертуар

6. Успішно використовувати  в професійній діяльності свою модель перевтілення та пов’язані з нею нові засоби виразності акторської гри, донести її ідею до глядача.

7. Самостійно підготувати сценарний план, на його основі написати розгорнутий сценарій, а потім самостійно поставити виставу чи інший видовищний  твір усіх видів і жанрів на високому художньому рівні.

8. Вирішувати складні завдання, пов’язані з постановкою масових театралізованих видовищ, підготовкою їх сценаріїв, використанням інструментарію цілісного аналізу драматичних творів.

9. Керувати творчо-виробничою діяльністю культурних установ, розробити комплекс заходів, спрямованих на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва, їх поширення і збереження, забезпечення умов для розвитку театральної творчості, професійної освіти, науки, театральної журналістики, видавничої діяльності з історії, теорії та практики театрального мистецтва, відповідної музейної та архівної діяльності.

10. Органічно, цілеспрямовано діяти в умовах вимислу, творчо втілювати сценічні завдання режисера, балетмейстера, постановника пластики; співати у хорі, ансамблі, соло.

11. Створювати творчий задум ролі, визначати завдання та наскрізну дію ролі, характеризувати логіку поведінки персонажу.

12. Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і зовнішньої техніки актора театру ляльок.

13. Здійснювати розробку та затвердження ескізів декорацій, костюмів, гриму, реквізиту, планіровок і конструкторських розробок декорацій та іншого декоративного оформлення вистави, фільму , телепередачі.

14. Застосовувати відповідні фізичні вправи для підтримки свого належного психічного і фізичного стану в залежності від психофізіологічних навантажень.

15. Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

6 — Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками відповідної спеціальності, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, і працюють за основним місцем роботи, становить не менше 50% визначеної навчальним планом кількості годин; які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора – не менше 10%
Матеріально-технічне забезпечення Використання сучасного програмного забезпечення у спеціальності 026 Сценічне мистецтво. Наявність спеціально обладнаних навчальних аудиторій для творчої роботи.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Використання віртуального навчального середовища ПЗВО «Академія кіно та нових медіа» та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
7 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність Договори про співпрацю з вищими навчальними закладами України – партнерами, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та відповідних компетентностей.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Можливе.
Режисура кіно та сценарна майстерність

Режисура кіно та сценарна майстерність

Детальніше

Режисура кіно та сценарна майстерність

Режисер і сценарист – головні фахівці на майданчику, від рівня професійності яких залежить результат роботи великої команди й успішність кіно. В освітньому процесі акцент робиться саме на практичні заняття, які вже з першого року навчання дають змогу розвивати професійні вміння та навички.

Протягом навчання студенти опановують методи та прийоми режисерської, редакторсько-сценарної, звукорежисерської, творчо-виробничої діяльності при створенні аудіовізуальних творів, застосовують традиційні й альтернативні інноваційні технології кінознавчої, творчо-виробничої діяльності, створюють і реалізовують власні художні концепції, драматургічну концепцію та сценарії творів різних видів, жанрів та стилів.

Навчання в Академії стане для студентів стартовим майданчиком успішної інтеграції в кіноіндустрію, надасть необхідні знання та навички для роботи режисером.

 


 

опис_освiтньоi_програми_режисура_кiно_та_сценарна_майстернiсть

 


Опис освітньо-професійної програми  «Режисура кіно та сценарна майстерність»  зі спеціальності «021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»
Ступінь вищої освіти Ступінь вищої освіти бакалавр
Офіційна назва освітньої програми освітньо-професійна програма бакалавра в галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, освітня програма Режисура кіно  та сценарна майстерність
Тип диплому та обсяг освітньої програми диплом бакалавра; одиничний; 240 кредитів ЄКТС/3 роки 10 місяців
Наявність акредитації   Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень
Передумови Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань: для вступу на перший курс — на основі повної загальної середньої освіти; вступу на другий-третій курс – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та/або раніше здобутого ступеня вищої освіти
Мова викладання українська мова
Термін дії освітньої програми 3 роки 10 місяців
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://www.fnma.education
2 — Мета освітньої програми
Набуття та оволодіння необхідними професійними знаннями та навиками в галузі аудіовізуального мистецтва, режисури та сценарної майстерності і застосування цих знань у своїй професійній діяльності
3 – Характеристика освітньої програми
Опис предметної області Об’єкт вивчення: специфіка аудіовізуальної сфери творення, дослідження та функціонування як особливих (видовищних) видів мистецтва та засобів масової комунікації, сукупність творчо-виробничого інструментарію формування та втілення задуму, просування твору до глядача.

Теоретичний зміст предметної області передбачає: вивчення історії, теорії та практики режисерської постановчої та акторської діяльності, майстерності актора, сценічної мови, художньої та організаційної  постановки кіно чи  телеформатів, методів та механізмів сценарної розробки театралізованих видовищ, свят, шоу-програм, вистав, концертів, вивчення сучасного стану історії та теорії аудіовізуального творення, з’ясування особливостей використання новітніх можливостей виражальних засобів, розмаїття архітектонік.

Цілі навчання: формування компетентностей з теоретичного та практичного напрямків оволодіння знаннями, особливостями їх застосування у галузі  аудіовізуального мистецтва та виробництва. Набуття знань та навичок створювати/аналізувати аудіовізуальні твори різних родів, видів, жанрів тощо, забезпечувати їх актуальний інформаційний та високий художній рівень.

Методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосування на практиці: показовий, діалогічний, дослідницький, інформаційні технології, технології постановочної діяльності та практики аудіовізуального мистецтва

Інструменти та обладнання: процес навчання базується на інноваційних наукових та практичних методологіях з використанням відповідної аудіовізуальної техніки та принципів виробництва

Орієнтація освітньої програми Художньо-творча, науково-дослідницька, організаційно-управлінська
Особливості освітньої програми Розроблена з урахуванням власного досвіду підготовки фахівців зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та відповідного досвіду провідних вітчизняних закладів вищої освіти. Вимагає застосування особливих практик, необхідних для професійного виробництва кіно.
4 – Програмні компетенції
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

4. Здатність працювати в команді

5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань).

7. Навички міжособистісної взаємодії.

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 1. Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі аудіовізуального мистецтва для професійно досконалого володіння професією.

2. Вміння чітко сформулювати і здійснити свою мету при створенні аудіовізуального твору.

3. Здатність використовувати набуті знання в практичній роботі режисера, сценариста.

4. Здатність формувати професійні навички та уміння, освоювати методичні засоби праці над роллю.

5. Здатність використовувати свої навички та вміння в розробці літературного, режисерського сценарію (експлікації), постановочного проекту.

6. Здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння й навички та скеровувати роботу творчого колективу по адекватному втіленню авторського та режисерського задуму вибраними засобами відповідного мистецтва.

7. Здатність сформувати творчий задум монтажно-композиційної цілісності візуального матеріалу та вміти проводити якісну роботу згідно нових телевізійних технік.

8. Вміння планувати і організовувати творчо-виробничий процес, для забезпечення поетапності винайдення мистецького рішення драматичних вистав та постановки інших творів усіх видів і жанрів на високому художньому рівні.

9. Володіння методами цікавого переповідання сюжету та творчого монтажу, елементами пластики, композиції, світла, кольору.

10. Здатність інтегрувати професійно профільовані знання, уміння та навички з різних навчальних дисциплін під час самостійної роботи над режисерською/сценарною постановкою, операторською роботою.

5 – Програмні результати навчання (ПРН)
1. Вільно володіти основними концепціями і теоріями сучасного мистецтвознавства, зокрема таких його галузей, як історія режисури театру кіно та телебачення, образотворчого мистецтва, драматургії, режисура, сценарна та акторська майстерності.

2. Усвідомлювати значення всього кола мистецтв в загальнокультурній еволюції людства. Компетентно орієнтуватися в історичних етапах розвитку мистецтва, класифікації видів, стилів, художніх напрямків і течій.

3. Усвідомлювати соціальну значущість майбутнього рівня професійної підготовки, тлумачити сутність аудіовізуальної діяльності як багатоаспектну, що включає в себе розробку власних творчих ідей та роботу з іншими учасниками процесу.

4. Враховувати специфіку потреб, інтересів, мотивів художньо-творчої діяльності людей з урахуванням історичних, культурних та національних традицій у практичній діяльності.

5. Формулювати цілі своєї діяльності з орієнтацією на високий рівень майбутнього художнього результату.

6. Здатність розробити концепцію аудіовізуального твору, визначити масштаб і характер її новизни, сформулювати основні цілі і методи їх досягнення.

7. Вміння чітко і грамотно сформулювати режисерський задум, знайти адекватні форми його втілення та реалізувати запропонований режисерський етюд.

8. Розуміння різнорівневої природи змістовного наповнення твору, як якісні зміни руху від фотографічної тотожності зображуваного.

9. Розрізняти типологічно роди, види, жанри і стилі аудіовізуальної продукції, встановлювати особливості формування художнього образу в кожному з відповідних типів архітектоніки

10. Визначати специфічні принципи використання виражальних засобів при формоутворення екранної образності, особливості їх прояву в композиційній побудові аудіовізуального твору.

11. Усвідомлювати місце монтажу в системі аудіовізуального виробництва та вміти функціонально збалансувати екранний твір як художній, інформаційний та комерційний проект. Вміти забезпечити конкурентоспроможність твору.

12. Розуміти специфіку та особливості знімального процесу. Чітко уявляти поетапність реалізації творчого задуму.

13. Здійснювати планування творчого процесу, враховуючи технологічні та технічні особливості задуму. Визначати найбільш адекватні методи роботи.

14. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування в соціально-побутовій та професійних сферах.

6 — Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками відповідної спеціальності, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, і працюють за основним місцем роботи, становить не менше 50% визначеної навчальним планом кількості годин; які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора – не менше 10%
Матеріально-технічне забезпечення Використання сучасного програмного забезпечення у спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Наявність спеціально обладнаних навчальних аудиторій для творчої роботи.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Використання віртуального навчального середовища ПЗВО «Академія кіно та нових медіа» та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
7 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність Договори про співпрацю з вищими навчальними закладами України – партнерами, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та відповідних компетентностей.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Можливе.

 

Операторська майстерність

Операторська майстерність

Детальніше

Операторська майстерність

Навчання за освітньою програмою «Операторська майстерність» дозволить студентам опанувати теорію та проходити унікальну практику в операторському мистецтві із новітнім обладнанням. Вони опанують засади образотворчого мистецтва, драматургію, режисуру, монтаж, зрозуміють природу акторської майстерності, оволодіють виразними засобами створення візуального образу, а саме: композицією, світлопобудовою, колоритом, тоном, оволодіють знаннями в галузі світлотехніки, знімальної техніки, фотохімії, оптики.


 

опис_освiтньоi_програми_операторська_майстернiсть

 


 

Опис освітньо-професійної програми  «Операторська майстерність» зі спеціальності «021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу Приватний    заклад     вищої     освіти «Академія кіно та нових медіа»
Ступінь вищої освіти Ступінь вищої освіти бакалавр
Офіційна                назва

освітньої програми

освітньо-професійна програма бакалавра в галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, освітня програма Операторська майстерність
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.
Наявність акредитації Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»
Цикл/Рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень
Передумови Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань: для вступу на перший курс — на основі повної загальної середньої освіти; вступу на другий-третій курс – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та/або раніше здобутого ступеня вищої освіти
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми 3 роки 10 місяців
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://www.fnma.education
2 – Мета освітньої програми
Набуття та оволодіння необхідними професійними знаннями та навиками в галузі аудіовізуального мистецтва,  операторської майстерності і застосування цих знань у своїй професійній діяльності

 

 

 

 

 

 

3 – Характеристика освітньої програми
 

 

Об’єктами вивчення є структура та функціональні компоненти аудіовізуальної сфери, технології створення продуктів аудіовізуальної творчості, методи вдосконалення виконавської майстерності в

сфері аудіовізуальної творчості.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи мистецтвознавства

(кінознавства).

Ціль навчання – формування у здобувачів вищої освіти здатності розв′язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, що передбачають застосування системи застосування методів теорії, історії аудіовізуального мистецтва та виробництва та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Методи та методики: методи та методики створення (виробництва) окремих компонентів та в цілому аудіовізуальних творів різних форм, жанрів та видів.

Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування, програмне забезпечення, необхідне для підготовчого, виробничого та пост-виробничого періодів створення (виробництва) аудіовізуальних творів.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення у галузі аудіовізуального мистецтва, враховує специфіку роботи фахівців аудіовізуальної сфери, в умовах сучасності, орієнтує на актуальні напрями, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

Особливості освітньої програми У сучасних умовах розвитку освіти в Україні підготовка бакалаврів з аудіовізуального мистецтва та виробництва спрямована на формування освітньої кваліфікації, яка покликана забезпечити потреби суспільства в кваліфікованих кадрах на етапі активного розвитку сучасного кіно і телебачення, а також створити сприятливі умови для реалізації людини як особистості.

 

4 – Програмні компетенції
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

4. Здатність працювати в команді

5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань).

7. Навички міжособистісної взаємодії.

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 1. Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі аудіовізуального мистецтва для професійно досконалого володіння професією.

2. Вміння чітко сформулювати і здійснити свою мету при створенні аудіовізуального твору.

3. Здатність використовувати набуті знання в практичній роботі режисера, сценариста.

4. Здатність формувати професійні навички та уміння, освоювати методичні засоби праці над роллю.

5. Здатність використовувати свої навички та вміння в розробці літературного, режисерського сценарію (експлікації), постановочного проекту.

6. Здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння й навички та скеровувати роботу творчого колективу по адекватному втіленню авторського та режисерського задуму вибраними засобами відповідного мистецтва.

7. Здатність сформувати творчий задум монтажно-композиційної цілісності візуального матеріалу та вміти проводити якісну роботу згідно нових телевізійних технік.

8. Вміння планувати і організовувати творчо-виробничий процес, для забезпечення поетапності винайдення мистецького рішення драматичних вистав та постановки інших творів усіх видів і жанрів на високому художньому рівні.

9. Володіння методами цікавого переповідання сюжету та творчого монтажу, елементами пластики, композиції, світла, кольору.

10. Здатність інтегрувати професійно профільовані знання, уміння та навички з різних навчальних дисциплін під час самостійної роботи над режисерською/сценарною постановкою, операторською роботою.

5 – Програмні результати навчання (ПРН)
1. Вільно володіти основними концепціями і теоріями сучасного мистецтвознавства, зокрема таких його галузей, як історія режисури театру кіно та телебачення, образотворчого мистецтва, драматургії, режисура, сценарна та акторська майстерності.

2. Усвідомлювати значення всього кола мистецтв в загальнокультурній еволюції людства. Компетентно орієнтуватися в історичних етапах розвитку мистецтва, класифікації видів, стилів, художніх напрямків і течій.

3. Усвідомлювати соціальну значущість майбутнього рівня професійної підготовки, тлумачити сутність аудіовізуальної діяльності як багатоаспектну, що включає в себе розробку власних творчих ідей та роботу з іншими учасниками процесу.

4. Враховувати специфіку потреб, інтересів, мотивів художньо-творчої діяльності людей з урахуванням історичних, культурних та національних традицій у практичній діяльності.

5. Формулювати цілі своєї діяльності з орієнтацією на високий рівень майбутнього художнього результату.

6. Здатність розробити концепцію аудіовізуального твору, визначити масштаб і характер її новизни, сформулювати основні цілі і методи їх досягнення.

7. Вміння чітко і грамотно сформулювати режисерський задум, знайти адекватні форми його втілення та реалізувати запропонований режисерський етюд.

8. Розуміння різнорівневої природи змістовного наповнення твору, як якісні зміни руху від фотографічної тотожності зображуваного.

9. Розрізняти типологічно роди, види, жанри і стилі аудіовізуальної продукції, встановлювати особливості формування художнього образу в кожному з відповідних типів архітектоніки

10. Визначати специфічні принципи використання виражальних засобів при формоутворення екранної образності, особливості їх прояву в композиційній побудові аудіовізуального твору.

11. Усвідомлювати місце монтажу в системі аудіовізуального виробництва та вміти функціонально збалансувати екранний твір як художній, інформаційний та комерційний проект. Вміти забезпечити конкурентоспроможність твору.

12. Розуміти специфіку та особливості знімального процесу. Чітко уявляти поетапність реалізації творчого задуму.

13. Здійснювати планування творчого процесу, враховуючи технологічні та технічні особливості задуму. Визначати найбільш адекватні методи роботи.

14. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування в соціально-побутовій та професійних сферах.

6 — Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками відповідної спеціальності, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, і працюють за основним місцем роботи, становить не менше 50% визначеної навчальним планом кількості годин; які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора – не менше 10%
Матеріально-технічне забезпечення Використання сучасного програмного забезпечення у спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Наявність спеціально обладнаних навчальних аудиторій для творчої роботи.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Використання віртуального навчального середовища ПЗВО «Академія кіно та нових медіа» та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
7 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність Договори про співпрацю з вищими навчальними закладами України – партнерами, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та відповідних компетентностей.
Міжнародна кредитна мобільність Договори про співпрацю з вищими навчальними закладами королівства Іспанія – партнерами з метою мовного стажування та здобуття професійних компетентностей.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Можливе.

 

 

.