Освітній рівень Бакалавр

ПЗВО «Академія кіно та нових медіа» здійснює навчання іноземних  слухачів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які вступають для здобуття ступеню бакалавра за акредитованою спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»


 

Прийом громадян на навчання в академії здійснюється на підставі договору.

На підготовчому відділенні навчальний рік складається з двох семестрів загальною вартістю 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

Плата за навчання для обох семестрів (повна програма підготовчого відділення) сплачується на банківський рахунок академії після підписання контракту. У виняткових випадках за об’єктивних, обґрунтованих причин адміністрація академії може дозволити оплату таким чином: перший внесок – не менше 50% від загальної вартості програми має бути сплачений на банківський рахунок академії при підписанні договору, а решта – не пізніше ніж на 105 календарний день (останній календарний день 15-тижневого терміну) з дня підписання договору.

У разі несвоєчасної оплати слухач буде відрахований з академії зі скасуванням реєстрації на проживання від Державної міграційної служби України.

Слухачі, які навчаються в «Академії кіно і нових медіа» можуть закінчити навчання в навчальному закладі:

 • – добровільно;
 • – за невиконання навчального плану;
 • – за порушення умов договору;
 • – за порушення дисципліни;
 • – у разі невідвідування занять або припинення навчання без поважних причин;
 • – в інших випадках, передбачених законами.

Слухачі, які навчаються в академії, можуть припинити навчання за поважними обставинами (за станом здоров’я, викликом на тимчасову військову службу у випадку втрати права відкласти його, навчання або стажування в навчальних та наукових установах іноземних держав тощо), якщо надано чинні підтверджуючі документи.

Слухачі повинні письмово повідомити адміністрацію академії про намір припинити навчання через поважні причини або на прохання слухачів з інших причин, з обов’язковою заявою, з поясненням причин і термінів переривання навчання та необхідної підтримки документів.

Рішення про можливість перервати навчання слухача, причина і термін перерви в навчанні приймається адміністрацією академії і встановлюється відповідним наказом.

Академічні відпустки надаються слухачам, які з дозволу адміністрації призупинили навчання в академії.

Слухачі, які пропустили заняття з поважних причин, повинні надати адміністрації академії документи з обґрунтуванням.

 


 

 

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають для здобуття ступеню бакалавра до ПЗВО «Академія кіно та нових медіа» за акредитованою спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» один раз на рік, до і на початку академічного семестру ( з 01 червня до 01 листопада). Термін навчання – 4 роки.

В «Академії кіно та нових медіа» студенти навчаються за денною, формою навчання.

Іноземні студенти користуються бібліотечним фондом академії та беруть участь у різноманітних культурних заходах.

Навчання іноземців відбувається разом з українськими студентами.

Навчання платне.

 

Правила прийому іноземних громадян:

 

 1. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до ПЗВО «Академія кіно та нових медіа» на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній державній базі освіти.
 2. Іноземці та особи без громадянства подають до приймальної комісії такі документи:

а) оригінал документа про попередню освіту та додаток про освіту з переліком вивчених предметів і одержаних за них балів/оцінок (легалізація) та переклад українською мовою, завірений нотаріально у 2 примірниках;

б) медичний сертифікат про стан здоров’я, який засвідчує відсутність медичних протипоказань для навчання в Україні (консульська легалізація);

в) копію страхового полісу України на надання екстреної медичної допомоги;

г) копію національного паспорта (переклад українською мовою, завірений нотаріально – у 2 примірниках );

д) оригінал «Запрошення на навчання»;

е) Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту;

є) 4 фотокартки розміром 3 x 4 см.;

) квитанція про оплату за навчання.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Нострифікація здійснюється упродовж шести місяців з початку навчання в Академії в Інформаційно-іміджевому центрі МОН України

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

 1. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:

1) один раз на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада), для здобуття ступеня бакалавра;

Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
 2. Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnm.academy
 3. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.
 4. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 5. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

Повна інформація для вступу іноземцям

Завантажити pdf