Правила прийому до ПЗВО «Академія кіно та нових медіа»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

Протокол від 30 травня 2022 року №5

Ректор Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

_______________________ Ю.В. Лавріненко

 

ПРАВИЛА

прийому для здобуття вищої освіти

до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

в 2022 році

 

м.Київ

 

І. Загальні положення

 1. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2022 році (далі Правила прийому) розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823.

Правила прийому в 2022 році, затверджуються керівником Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», оприлюднюються державною мовою, розміщуються на веб-сайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education та вносяться до ЄДЕБО до 31 травня 2022 року. Правила прийому діють до 31 грудня 2022 року (стосовно прийому іноземних студентів до набуття чинності Правил прийому на 2023 рік).

 1. Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» на підставі, ліцензії, щодо здійснення освітньої діяльності Наказ Міністерства освіти і науки України № 150-л від 21.05.2020 року, цих Правил, оголошує прийом для здобуття вищої освіти.
 2. В Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» є акредитовані освітні програми, а саме:

Перелік акредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм , спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

 

Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»
ОС «Бакалавр»
Галузь знань

(Код та назва)

Спеціальність

(Код та назва)

Освітня програма Серія та номер сертифіката, строк дії
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність Серія АП № 11009828

до 01.07.2023 року

02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність Серія АП № 11009828

до 01.07.2023 року

02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру Серія АП № 11009827

до 01.07.2023 року

 

 1. Прийом до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування, зазначеними у пункті 1 розділу ІІІ цих Правил.
 2. Організацію прийому вступників до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», яка є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Приватного вищого навчального закладу Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», затвердженим вченою радою Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» оприлюднюється на офіційному веб-сайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education

Ректор Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», вирішуює приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

 1. В Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» створенні необхідні умови для осіб з особливими потребами.

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 

 1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра — для здобуття ступеня бакалавра.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, заклад вищої освіти може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за відсутності стандарту — не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на старші курси.
 2. Прийом на навчання на конкурсні пропозиції проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) програми, які відповідають Вимогам до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, затверджених наказом МОН від 01 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 р. за № 454/36076.

Конкурсні пропозиції Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» самостійно формує та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Правилами строки.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою.

Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 24 червня 2022 року до 15 серпня 2022 року не здійснюється.

Небюджетні конкурсні пропозиції в цей період можуть (за потреби) створюватися:

для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;

для вступу на старші курси з нормативним строком навчання;

для вступу за додатковим набором (після 15 серпня).

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 

 1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 2. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
 3. 3. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.
 4. У Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» відсутні місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням.

 

ІV. Обсяги прийому

 

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Прийом на навчання на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) програми здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти.

Прийом на навчання на небюджетні конкурсні пропозиції на інші розширені освітні програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти здійснюється на одну з їх спеціальностей (спеціальностей однієї з їх галузей знань) за вибором закладу вищої освіти, для вступу на яку передбачене вступне випробування у формі національного мультипредметного теста або творчого конкурсу (на одну з спеціальностей за вибором закладу вищої освіти, якщо національний мультипредметний тест або творчий конкурс передбачені для обох спеціальностей або не передбачені для жодної з них).

 1. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти.(Додаток №1).

Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти. (Додаток №1).

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 1. Порядок роботи приймальної комісії Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»:
Протягом року Липень-серпень
Понеділок 900-1600 900-1800
Вівторок 900-1600 900-1800
Середа 900-1600 900-1800
Четверг 900-1600 900-1800
П’ятниця 900-1600 900-1800
Субота Вихідний ( у дні, на які припадає проведення вступних іспитів, оголошення результатів, рейтингових списків та зарахування — з 900-1800)  Вихідний
Неділя Вихідний ( у дні, на які припадає проведення вступних іспитів, оголошення результатів, рейтингових списків та зарахування — з 900-1800) Вихідний
Обідня перерва з 1300-1400

 

 1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти :
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання

Заочна форма навчання (1 сесія)

Денна  форма навчання

(Додатковий набір)

Заочна форма навчання

(2 сесія)

Заочна форма навчання

(3 сесія)

Заочна форма навчання

(4 сесія)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня
Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, для осіб,  які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів Розпочинається 29 липня;

 

Закінчується о 18:00 08 серпня;

 

Закінчується о 18:00 23 серпня – для осіб які

вступають за результатами творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня;

 

Розпочинається 09 вересня

 

Закінчується

о 18:00 23 вересня

Розпочинається 03 жовтня;

 

Закінчується

о 18:00 20 жовтня

Розпочинається 31 жовтня

 

Закінчується

20 листопада

о 18:00

Індивідуальні усні співбесіди (для вступників, які мають на це право відповідно до розділу VIII цих Правил) *, творчі конкурси проводяться :

 

творчі конкурси

з 1 до 18 липня включно;

 

творчі конкурси

з 09 до 16 серпня включно;

24 – 26 вересня 21-25 жовтня 21-23 листопада
Формування та оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування здійснюється: 07 вересня 27 вересня 26 жовтня 24 листопада
Вступники, мають виконати вимоги до зарахування: 08 вересня до 18:00

29 вересня

до 18:00

27 жовтня

до 18:00

25 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 09 вересня 30 вересня 28 жовтня

 

28 листопада

(не пізніше 30 листопада)

* Індивідуальні усні співбесіди (для вступників, які мають на це право відповідно до розділу VIII цих Правил), проводяться:(Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди  здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 10:00 20 серпня. Зарахування цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 22 серпня.)

 

 1. Для вступу на другий (третій) курси для здобутя ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:
Етапи вступної кампанії Денна  форма навчання Денна  форма навчання (Додатковий набір) Заочна  форма

навчання

(3 сесія)

Заочна  форма

навчання

(4 сесія)

Заочна  форма навчання (1 сесія) Заочна  форма

навчання

(2 сесія)

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня
Прийом заяв та документів розпочинається 29 липня 10 вересня 03 жовтня 31 жовтня
Прийом заяв та документів закінчується о 18:00 23 серпня о 18:00 23 вересня о 18:00 25 жовтня о 18:00 23 листопада
Творчі конкурси проводяться:

Індивідуальні усні співбесіди (для вступників, які мають на це право відповідно до розділу VIII цих Правил), проводяться:

24-30 серпня 24-26 вересня 21-25 жовтня 21-23 листопада
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здійснюються не раніше 18:00 07 вересня 27 вересня 26 жовтня 24 листопада
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 08 вересня до 18:00

29 вересня

до 18:00

27 жовтня

 

до 18:00

25 листопада

Зарахування на навчання 09 вересня

( не пізніше 30 вересня)

 

30 вересня 28 жовтня

 

28 листопада

(не пізніше 30 листопада)

 

 1. Для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня бакалавра чи магістра, або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншими спеціальностями:
Етапи вступної кампанії Денна  форма навчання Денна  форма навчання (Додатковий набір) Заочна  форма навчання

(3 сесія)

Заочна  форма

навчання

(4 сесія)

Заочна  форма навчання (1 сесія) Заочна  форма

навчання

(2 сесія)

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня
Прийом заяв та документів розпочинається 29 липня 10 вересня 03 жовтня 31 жовтня
Прийом заяв та документів закінчується о 18:00 23 серпня о 18:00 23 вересня о 18:00 25 жовтня о 18:00 23 листопада
Фахові випролбування 24-30 серпня 24-26 вересня 21-25 жовтня 21-23 листопада
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здійснюються не раніше 18:00 07 вересня 27 вересня 26 жовтня 24 листопада
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 08 вересня до 18:00

29 вересня

до 18:00

27 жовтня

 

до 18:00

25 листопада

Зарахування на навчання 09 вересня

( не пізніше 30 вересня)

 

30 вересня 28 жовтня

 

28 листопада

(не пізніше 30 листопада)

 

 1. Для вступу на навчання осіб, які здобувають ступінь ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс (з нормативним строком навчання) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу:
Етапи вступної кампанії Денна  форма навчання Денна  форма навчання (Додатковий набір) Заочна  форма

навчання

(3 сесія)

Заочна  форма

навчання

(4 сесія)

Заочна  форма навчання (1 сесія) Заочна  форма

навчання

(2 сесія)

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня
Прийом заяв та документів розпочинається 29 липня 10 вересня 03 жовтня 31 жовтня
Прийом заяв та документів закінчується о 18:00 23 серпня о 18:00 23 вересня о 18:00 25 жовтня о 18:00 23 листопада
Фахові випролбування 24-30 серпня 24-26 вересня 21-25 жовтня 21-23 листопада
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здійснюються не раніше 18:00 07 вересня 27 вересня 26 жовтня 24 листопада
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 08 вересня до 18:00

29 вересня

до 18:00

27 жовтня

 

до 18:00

25 листопада

Зарахування на навчання 09 вересня

( не пізніше 30 вересня)

 

30 вересня 28 жовтня

 

(не пізніше 30 листопада)

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

 

 1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання,  сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за  індивідуальною усною співбесідою,  які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди з конкурсних предметів у закладі вищої освіти (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти .

Вступники можуть подати до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

 1. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» у порядку, визначеному законодавством.

У Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» створюються консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

 1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа». Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб .

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

 

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць);

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

копію облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають  відмітку в паспорті, подається копія відповідної сторінки);

Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі); довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО, копію документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді. Подання вступниками інших документів для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі не є обов’язковим.

Для вступників, які мають проходити індивідуальну усну співбесіду або творчий конкурс, Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» може провести електронну реєстрацію на вебсайті (вебсторінці) Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education для участі в них за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
 2. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 3. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військо-облікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 4. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної на основі повної загальної середньої освіти.
 5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань — не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань.
 6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за індивідуальною усною співбесідою,фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Заклад вищої освіти засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву.

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву .

 

 1. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

 1. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

 

 1. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

 1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у передбачених цими Правилами випадках:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти – у формі творчих конкурсів або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках; (Додаток 3).

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра — у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди в передбачених цими Правилами випадках; (Додаток 2)

в інших випадках — відповідно до цих Правил прийому (Додаток 4).

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» має забезпечити відповідні умови для проходження ними творчих конкурсів, індивідуальних усних співбесід.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються:

бали творчих конкурсів.

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку №3 до цих Правил.

 1. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються цими Правилами прийому.
 2. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ТК;

де ТК — оцінка творчого конкурсу;

Невід’ємні вагові коефіцієнти  для кожної спеціальності визначені в додатку 3 до цих Правил.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» ОУ встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях; 1,07 — у Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 1,00 — в інших випадках;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 — в інших випадках;

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5*П1+0,5*ТК,

де П1, — оцінки з першого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів),

ТК — оцінка творчого конкурсу (за шкалою від 100 до 200 балів),

3) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до цих Правил прийому:

3.1.) Для вступу на навчання осіб, які здобули раніше ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1

де П1 — оцінка фахового  випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

Фахове випробування (у формі творчого конкурсу) оцінються за шкалою від 100 до 200 балів.

 1. За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.
 2. Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі.
 3. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
 4. Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.  Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала.

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше 15 травня. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайтах закладів вищої освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті закладів освіти не пізніше 1 червня.

 1. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Приватним закладом вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», розглядає апеляційна комісія цього Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
 3. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.
 4. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти.
 5. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів, включаючи оцінки окремих сесій творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінках) Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

 

VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

 

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

 1. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може проводитись дистанційно за рішенням закладу вищої освіти.

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного  підтвердження Українського  центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року.

Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту.

 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу (на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом — від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів.

Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду мотиваційних листів приймальною комісією.

Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

 

 1. Рейтингові списки (зокрема, поточні) формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education. Заклади вищої освіти замість оприлюднення на офіційних вебсайтах рейтингових списків вступників можуть надавати посилання на відповідну сторінку закладу (зокрема визначеної конкурсної пропозиції) у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.
 2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на вебсайті закладу вищої освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

 1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 2. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто документи, передбачені розділом VI цих Правил прийому, до приймальної комісії закладу вищої освіти, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до нього. Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Договір про навчання між Приватним закладом вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» та вступником (за участі батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Подані оригінали документів зберігаються у Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє приймальній комісії Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між Приватним закладом вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 1. Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування.

Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню.

 1. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначено у пункті 1 цього розділу.

 

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил.
 2. 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу X цих Правил прийому.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб впродовж двадцяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається договір між Приватним закладом вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між Приватним закладом вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 

 1. 3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається пунктом 1 цього розділу.

 

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

 1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі Vцих Правил або відповідно до нього.

 

 1. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5розділу XIV цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  за власним бажанням. Відрахованим із Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  за власним бажанням особам подані ними документи повертаються не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 

 1. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

 

 1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 жовтня, при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 19 жовтня.

 

ХІІІ. Особливості прийому на навчання до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  іноземців та осіб без громадянства

 1. Прийом на навчання до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

 

 1. Іноземці та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступеня бакалавра проводиться на акредитовані освітні програми. Заклади вищої освіти також можуть приймати іноземців для навчання за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання.

 

 1. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію з офіційною (державною) базою даних;

забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв  вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох  відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

 1. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:

1) тричі на рік у визначені Правилами прийому строки для здобуття ступеня бакалавра, а саме:

Етапи вступної кампанії Денна  форма навчання
Прийом заяв та документів 15 липня 2022р.-15 грудня 2022 р.
Строки проведення вступних випробувань 15 липня – 20 грудня 2022 р.
Терміним зарахування вступників 16 липня – 20 грудня 2022 р.

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Перший предмет «Українська мова» – у формі тестування, мін.к-сть 100 балів. (У випадку, якщо вступники були слухачами Підготовчого відділення, успішно склали випускний екзамен та отримали сертифікат, та вступають на освітню програму (спеціальність), мова якої співпадає з мовою навчання, рішенням відбіркової комісії можуть бути звільнені від вступного іспиту з мови та надати сертифікат);

Другий предмет «Фізика» – у формі тестування, мін.к-сть 100 балів.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

 

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

 

 1. Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, цим Правилам прийому, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа».

 

 1. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

 

 1. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

V. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

 

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.
 3. Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, зокрема про кількість місць, що виділені для вступу, оприлюднюються на вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

Заклад вищої освіти не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному вебсайті інформацію про порядок поселення та наявність (мінімальну кількість) вільних місць для осіб з числа зарахованих на навчання у 2022 році в гуртожитках.

 1. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education
 2. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити закладів вищої освіти та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.
 3. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 4. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ»вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 


Додаток №1 

до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2022 році

 Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних пропозицій за якими оголошується прийом на навчання,  ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Приватний  заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

Бакалавр

Галузь знань Спеціальність  (напрям підготовки) Освітня програма Ліцензовані обсяги Нормативні  терміни   навчання

 

Вартість одного року навчання, грн. * Можливість вступу для

іноземців та осіб без

громадянства   на форми навчання

Код Назва Код Назва Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна  форма   навчання

 

Заочна форма

навчання

я

Денна форма навчання Заочна форма навчання
 

02

Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та

виробництво

Режисура кіно та сценарна майстерність 40 30 4 р. 37770 21000 Ні
 

02

Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та

виробництво

Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа 20 20 4 р. 37770 21000 Ні
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та

виробництво

Операторська майстерність 40 10 3770 21000 Так

(Вартість одного року навчання

29000грн)

02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 40 20 35550 21000 Ні

*Вартість вказана за 2021р.

 


 

Додаток №2

до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2022 році

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс з нормативним строком навчання в межах ліцензованого обсягу

Приватний  заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»
Денна форма навчання Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2-3 курс)
Споріднені спеціальності /

Інші спеціальності

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра напрями підготовки ОКР бакалавра Освітня програма Вступні випробування та мінімальна кількість балів Вагові коефіцієнти Курс Термін навчання
Код Назва Код
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія

(ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-3 Курс 2р, 3р
Інші спеціальності

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія

(ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-Курс
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія

(ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-3 Курс 2р, 3р
Інші спеціальності

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія

(ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-Курс
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія

(ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-3 Курс 2р, 3р
Інші спеціальності

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія

(ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-Курс
026 Сценічне мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія

(ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-3 Курс 2р, 3р
Інші спеціальності

 

026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія

(ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2- Курс

 

Заочна форма навчання Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2-3 курс)
Споріднені спеціальності /

Інші спеціальності

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра напрями підготовки ОКР

бакалавра

Освітня програма Вступні випробування та мінімальна кількість балів Вагові коефіцієнти Курс Термін навчання
Код Назва Код
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія (ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-3 Курс 2р, 3р
Інші спеціальності

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія (ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-Курс
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія (ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-3 Курс 2р, 3р
Інші спеціальності

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія (ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-Курс
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія (ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-3 Курс 2р, 3р
Інші спеціальності

 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія (ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-Курс
026 Сценічне мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія (ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2-3 Курс 2р, 3р
Інші спеціальності

 

026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 1. Українська мова і література(ЗНО)-100 балів 2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або  географія або фізика або хімія (ЗНО)- -100 балів

3. Фахове вступне випробування -100 балів

 

1. 0,25

2. 0,25

3. 0,5

2- Курс

 


Додаток №3 

до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2022 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Приватний  заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

Бакалавр

Спеціальності ОКР молодшого спеціаліста Освітня програма Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага предметів

сертифікату

ЗНО

Вага атестату про

повну

загальну освіту

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в

конкурсі або для

зарахування на навчання

Код/Назва
021

 

 

Аудіовізуальне мистецтво та

виробництво

 

 

Режисура кіно та сценарна майстерність 1. Українська мова та література 0,2 0.1 100
2. Історія України, або фізика 0,2 100
3. Творчий конкурс 0,5 100
021

 

 

Аудіовізуальне мистецтво та

виробництво

 

 

Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа 1. Українська мова та література 0,2 0.1 100
2. Історія України, або фізика 0,2 100
3. Творчий конкурс 0,5 100
021

 

 

Аудіовізуальне мистецтво та

виробництво

 

 

Операторська майстерність 1. Українська мова та література 0,2 0.1 100
2. Історія України, або фізика 0,2 100
3. Творчий конкурс 0,5 100
026

 

 

Сценічне мистецтво

 

 

Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 1. Українська мова та література 0,2 0.1 100
2. Історія України, або іноземна мова 0,2 100
3. Творчий конкурс 0,5 100

 


Додаток №4 

до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2022 році

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 — 200

1 100 4 120 7 150 10

180

1,1 100 4,1 121 7,1 151 10,1 181
1,2 100 4,2 122 7,2 152 10,2 182
1,3 100 4,3 123 7,3 153 10,3 183
1,4 100 4,4 124 7,4 154 10,4 184
1,5 100 4,5 125 7,5 155 10,5 185
1,6 100 4,6 126 7,6 156 10,6 186
1,7 100 4,7 127 7,7 157 10,7 187
1,8 100 4,8 128 7,8 158 10,8 188
1,9 100 4,9 129 7,9 159 10,9 189
2 100 5 130 8 160 11 190
2,1 101 5,1 131 8,1 161 11,1 191
2,2 102 5,2 132 8,2 162 11,2 192
2,3 103 5,3 133 8,3 163 11,3 193
2,4 104 5,4 134 8,4 164 11,4 194
2,5 105 5,5 135 8,5 165 11,5 195
2,6 106 5,6 136 8,6 166 11,6 196
2,7 107 5,7 137 8,7 167 11,7 197
2,8 108 5,8 138 8,8 168 11,8 198
2,9 109 5,9 139 8,9 169 11,9 199
3 110 6 140 9 170 12 200
3,1 111 6,1 141 9,1 171
3,2 112 6,2 142 9,2 172
3,3 113 6,3 143 9,3 173
3,4 114 6,4 144 9,4 174
3,5 115 6,5 145 9,5 175
3,6 116 6,6 146 9,6 176
3,7 117 6,7 147 9,7 177
3,8 118 6,8 148 9,8 178
3,9 119 6,9 149 9,9 179

ЗАВАНТАЖИТИ/ ПЕРЕГЛЯНУТИ:

ПРАВИЛА прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2022 році

Додаток 1 Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних пропозицій за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс з нормативним строком навчання в межах ліцензованого обсягу

Додаток 3 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 4 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 — 200