Правила прийому до ПЗВО «Академія кіно та нових медіа»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» 

Протокол від 18 квітня2023 року № 6

 

Ректор Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

 

______________________Юлія ЛАВРІНЕНКО

 

ПРАВИЛА

прийому для здобуття вищої освіти

до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

в 2023 році

 

 1. Загальні положення 
 1. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2023 році (далі Правила прийому) розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276  та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575 (далі – Порядок). 

Правила прийому в 2023 році, затверджуються вченою радою Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», оприлюднюються державною мовою, розміщуються на офіційному веб-сайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education та вносяться до ЄДЕБО впродовж місяці після набрання чинності порядку. Правила прийому діють до 31 грудня 2023 року.

 1. Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» на підставі, ліцензії, щодо здійснення освітньої діяльності Наказ Міністерства освіти і науки України № 150-л від 21.05.2020 року, цих Правил, оголошує прийом для здобуття вищої освіти. 
 2. В Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» є  акредитовані освітні програми, а саме:

Перелік акредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм , спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»
ОС «Бакалавр»
Галузь знань

(Код та назва)

Спеціальність

(Код та назва)

Освітня програма Серія та номер сертифіката, строк дії
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність Серія АП № 11009828

до 01.07.2023 року

02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність Серія АП № 11009828

до 01.07.2023 року

02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру Серія АП № 11009827

до 01.07.2023 року

В Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» відсутні не акредитовані освітні програми,

 1. Прийом на навчання здійснюється Приватним закладом вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» на конкурсній основі.
 2. Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія – робочий орган Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа». Приймальна комісія діє згідно з Положення про приймальну комісію Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», розробленим з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа». оприлюднюється на офіційному веб-сайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education 

Керівник Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  забезпечує дотримання законодавства України, зокрема цього Порядку, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 1. В Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» створенні необхідні можливості для навчання осіб з особливими потребами.
 2. У Порядку та цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:

вступ на основі (основа вступу) – раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або освітній ступінь та відповідний рівень Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК), на основі якого здійснюється вступ для здобуття ступеня вищої освіти (повної загальної середньої освіти (далі – ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 5 рівень НРК (далі – НРК5), освітнього ступеня бакалавра – 6 рівень НРК (далі – НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 7 рівень НРК (далі – НРК7));

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника, що відповідно до цього Порядку може проводитися у формі національного мультипредметного тесту, а також очно та/або дистанційно (за рішенням закладу освіти; для осіб, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника) у формі вступного іспиту для іноземців, співбесіди, конкурсу творчих та/або фізичних здібностей, фахового іспиту, за результатами якого виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100–200 (з кроком не менше ніж в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

вступний іспит для іноземців – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох предметів, навчальних дисциплін або спеціальності (іноземці та особи без громадянства, які складають вступний іспит для іноземців, не складають інших вступних випробувань);

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

заява на участь у вступних випробуваннях – запис, що вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі;

заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти (далі – заява) – запис, що вноситься до ЄДЕБО в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі, та містить відомості про обрані ним заклад освіти, конкурсну пропозицію;

конкурс творчих та/або фізичних здібностей (далі – творчий конкурс) – форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО та НРК5, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до Порядку, і проводиться в межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється не пізніше наступного дня);

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти, щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, певну освітню програму (декілька освітніх програм в межах спеціальності), форму здобуття освіти, основу вступу, строк навчання, із зазначенням форми вступного випробування (якщо передбачено) та вимог до структури і змісту мотиваційних листів вступників. Заклад вищої освіти самостійно формує конкурсні пропозиції та вносить їх до ЄДЕБО у визначені цим Порядком строки. Назви конкурсних пропозицій формуються державною мовою без позначок та скорочень і можуть дублюватися англійською мовою;

конкурсний бал – оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до цього Порядку та Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів, мотиваційних листів відповідно до цього Порядку (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);

мотиваційний лист – викладена вступником письмово (відповідно до визначених закладом вищої освіти вимог до структури та змісту мотиваційного листа) інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для вступу за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

особистий електронний кабінет вступника – вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу освіти та контролює її статус;

рейтинговий список вступників – список вступників, впорядкований за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію з урахуванням джерела фінансування, що формується відповідно до цього Порядку та Правил прийому;

статус заяви – параметр заяви, поданої в електронній або паперовій формі, що встановлюється закладом освіти в ЄДЕБО. Статуси заяви, поданої в електронній формі, також відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Параметр «Статус заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в ЄДЕБО» – підтвердження факту подання заяви до обраного вступником закладу освіти;

«Потребує уточнення вступником» – заяву прийнято закладом освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;

«Зареєстровано в закладі освіти» – заяву прийнято закладом освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;

«Відмовлено закладом освіти» – зареєстровану заяву вступника не допущено до участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння заяві цього статусу заклад освіти зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником» – подана заява вважається такою, що не подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником». При цьому вступник має право подати нову заяву;

 «Скасовано закладом освіти» – подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Статус присвоюється у таких випадках:

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Порядку прийому;

 «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення;

 «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

«Скасовано зарахування» – скасовано зарахування вступника до закладу освіти;

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

чергова сесія реєстрації заяв – період реєстрації заяв та документів, визначений Правилами прийому закладу освіти, від п’яти до чотирнадцяти календарних днів;

фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Терміни «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)», «адміністративна межа», «лінія зіткнення» вжито в значеннях, наведених в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту».

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 

 1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

вступники на основі ПЗСО – для здобуття ступеня бакалавра;

вступники на основі НРК5 – для здобуття ступеня бакалавра з урахуванням вимог стандартів вищої освіти до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності та обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги повинні бути виконані до початку другого року навчання, але не пізніше періоду проведення атестації здобувачів.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. Вступникам на основі НРК5 Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання.
 2. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року № 762).
 3. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 726)(далі – наказ № 271).
 4. Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття вищої освіти в період з 24 червня до 15 серпня 2023 року не здійснюється.

Небюджетні конкурсні пропозиції в цей період можуть (за потреби) створюватися:

для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 

 1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

 1. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
 2. Особи, які здобувають вищу освіту, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше освітніми програмами за державним або регіональним замовленням.

 1. У Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  відсутні місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням.

 

IV.Обсяги прийому

 

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.
 2. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.
 3. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education та визначаються в Правилах прийому (Додаток №1). 
 4. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, з урахуванням його поділу за строком навчання, формами здобуття освіти та спеціальностями.

 

 1. Строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 1. Порядок роботи приймальної комісії Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»: 
Протягом року Липень-серпень
Понеділок 900-1730  900-1800
Вівторок 900-1730  900-1800
Середа 900-1730  900-1800
Четверг 900-1730  900-1800
П’ятниця 900-1700  900-1800
Субота Вихідний( у дні на які припадає проведення вступних іспитів, оголошення результатав, рейтингових списків та зарахування  — з 900-1800) 1000-1500
Неділя Вихідний( у дні на які припадає проведення вступних іспитів, оголошення результатав, рейтингових списків та зарахування  — з 900-1800) 1000-1500
Обідня перерва з 1300-1400

 

 1. Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних випробуваннях (співбесіді, творчому конкурсі) у передбачених в цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети вступників.

Документи інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, вносяться до електронного кабінету до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв.

 1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5:
Етапи вступної кампанії Денна та

заочна  форма навчання 

(1 сесія)

Додатковий набір
Денна  та

заочна  форма навчання

(2 сесія)

Заочна    форма навчання

(3 сесія)

Заочна форма навчання

(4 сесія)

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах з 3 липня

до 18:00

25 липня

включно з 04 вересня до 21 вересня включно з 02 жовтня до 19 жовтня включно з 30 листопада до 16 листопада
Співбесіди та творчі конкурси  проводяться в декілька потоків включно з 07 липня до 31 липня
Реєстрація заяв вступників розпочинається 19 липня 04 вересня 02 жовтня 30 жовтня
Реєстрація заяв вступників закінчується о 18:00 

31 липня

о 18:00 

15 вересня

о 18:00 

13 жовтня

о 18-00

10 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здійснюються не пізніше 

05 серпня

22 вересня 20 жовтня 17 листопада
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 08 серпня до 18:00

28 вересня

до 18:00

26 жовтня

до 18:00

22 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня (не пізніше ніж 30 серпня) 29  вересня 27 жовтня 23 листопада

(не пізніше 30 листопада)

 

 1. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги повинні бути виконані до початку другого року навчання, але не пізніше періоду проведення атестації здобувачів.

Для цієї категорій вступників, строки реєстрації заяв вступників, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначено в пунктах 2–3 цього розділу.

 

VІ. Порядок реєстрації заяв для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти

 

 1. Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений цими Правилами;

тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» створює консультаційний центр приймальної комісії (далі – консультаційний центр) для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти:

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо), у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу), у даних учасників ЗНО / НМТ ;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про якій відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

 1. Зазначені вступником дані, передбачені у пункті 1 цього розділу, перевіряються в ЄДЕБО. Здійснюється співставлення даних вступника у документі про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, з даними сертифіката ЗНО / сертифіката НМТ, а в разі їхньої відсутності – з даними документа, що посвідчує особу, що міститься у картці фізичної особи в ЄДЕБО або вказувались у замовленні документа про базову, повну загальну середню освіту.

У разі збігу цих даних на зазначену вступником адресу електронної пошти відправляється повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. У випадку, коли в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження), вступник додатково зазначає дані одного із документів, що міститься в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що посвідчує особу). У разі розбіжності даних вступник отримує відповідне інформаційне повідомлення щодо порядку дій для усунення невідповідності.

Активація особистого електронного кабінету вступника в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету вступника на вебсайті за електронною адресоюhttps://vstup.edbo.gov.ua/. Доступ до особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних при реєстрації. При невдалій спробі увійти до особистого електронного кабінету вступника на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку закладу вищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см (до 1 Мб у форматі jpg).

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів, завантажені копії документів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ різних років відповідно до Правил прийому.

 1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви на вступ до або після встановлених цим Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників;

у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

 1. Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення в режимі онлайн.

У заяві вступники вказують:

ступінь вищої освіти;

основу вступу;

конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм в межах спеціальності);

форму здобуття освіти;

інформацію про вступника.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб .

Інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності) та строком його дії, а також інформація про наявність/відсутність підстав для застосування спеціальних умов участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) інформація про ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в заяві вступника.

Право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти, вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Текст мотиваційного листа вноситься вступником до кожної заяви, за потреби на визначену закладом освіти електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. Врахування права на спеціальні умови підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у даних фізичної особи в ЄДЕБО.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» у своїх Правилах прийому встановлює перелік додаткових документів, необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Подана вступником заява відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад освіти, обраний вступником, зі статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО».

 1. Заява зі статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається уповноваженою особою приймальної комісії закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

При присвоєнні заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі освіти».

 1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку). Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі. Уповноважена особа приймальної комісії вносить відомості кожної заяви в паперовій формі до ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідною поміткою в разі дистанційної подачі заяви). Мотиваційний лист додається вступником до заяви в паперовій формі, в ЄДЕБО в даних заяви вказується номер особової справи вступника у закладі освіти, де міститься мотиваційний лист. Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
 2. Порядок проведення НМТ, який визначає основні засади його підготовки та проведення, розробляється і затверджується Міністерством освіти і науки України. 

Заяви для участі у вступних випробуваннях в закладах вищої освіти подаються через особисті електронні кабінети вступників (у паперовій формі або електронною поштою до приймальної комісії закладу освіти в разі відсутності особистого електронного кабінету вступника відповідно до цих Правил).

 1. Приймальна комісія Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» приймає рішення про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття вищої освіти за підсумками розгляду поданої вступником заяви, доданих до неї документів, результатів вступних випробувань. На підставі рішення заяві вступника присвоюється один з таких статусів: «Допущено до конкурсу»; «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)»; «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).
 2. Заяву, подану в електронній формі, може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до дати закінчення подання заяв. При цьому заяві присвоюється один із статусів:

«Скасовано вступником»;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)».

Заяву в електронній формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення розпорядника ЄДЕБО не пізніше ніж за день до закінчення подання заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Заяву у паперовій формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. При цьому заяві присвоюється статус «Скасовано закладом освіти».

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву.

 1. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 2. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.
 3. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра  на основі НРК5 можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту (науковий ступінь)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та/або розгляду мотиваційних листів у передбачених цим Порядком випадках:

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра – у формі Egzaminmaturalny (далі – матуральний іспит) для громадян Республіки Польща, творчого конкурсу, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних листів у передбачених цим Порядком випадках;

У разі подання документів на участь у вступних випробуваннях особами з особливими освітніми потребами Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» забезпечує відповідні умови для проходження ними творчих конкурсів, фахових іспитів та вступних іспитів для іноземців.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду мотиваційних листів) відповідно до Порядку та цих Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали):

творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений;

вступного іспиту для іноземців з предметів, визначених Правилами прийому.

 1. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються цими Правилами прийому.
 2. Конкурсний бал розраховується:

1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 за результатами творчого конкурсу за такою формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) =  ТК,

де 

ТК – оцінка творчого конкурсу

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників;

Мінімальне значення кількості балів за творчий конкурс має становити не менше 100 балів.

6) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

6.1.) Для вступу на навчання осіб, які здобули раніше ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1

де П1 — оцінка фахового  випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

Фахове випробування (у формі творчого конкурсу) оцінються за шкалою від 100 до 200 балів.

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

 1. Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.
 2. Програми творчих конкурсів, програми інших вступних випробувань затверджуються головами приймальних комісій Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»впродовж місяця після набрання чинності Порядкe. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education не пізніше наступного дня після їх затвердження. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education не пізніше 01 червня.

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів заклад вищої освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений).

 1. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Роботи вступників, виконані ними на творчих конкурсах, фахових іспитах, вступних іспитах для іноземців, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про що складається акт.

 1. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Приватним закладом вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», розглядає апеляційна комісія Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності уповноваженого, представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.
 2. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО, відомості про результати вступних випробувань у Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» додатково оприлюднюються на його офіційному вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education.
 3. Рішенням приймальної комісії результати вступних випробувань у Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа».

 

VІІІ. Спеціальні умови участі у вступній кампанії

 

 1. Спеціальними умовами участі у вступній кампанії є:

спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти.

 1. Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.
 2. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 є:

участь у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки;

участь у конкурсному відборі на навчання за результатами творчого конкурсу.

 1. 4. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу  з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, користуються:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами творчого конкурсу, користуються:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2023 року / (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ, регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ;

особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа).

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами творчого конкурсу, користуються:

особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року.

 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями та джерелами фінансування в такій послідовності:

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки вступних випробувань;

вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання на загальних умовах.

 1. Список вступників, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами лише творчого конкурсу  впорядковується за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 1цьогорозділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом (за наявності) – від більшого до меншого.

При проведенні конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу, виділеного для відповідної категорії вступників у поточному році. У випадку, коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу, рейтинговий список формується в алфавітному порядку.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, джерела фінансування, основа вступу;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами лише творчого конкурсу;

ознака застосовування спеціальних умов участі у вступній кампанії

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

 1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education відповідно до строків, визначених у розділі V цього Порядку. Інформація про надання рекомендації до зарахування відображається в особистому електронному кабінеті вступника. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 1. Порядок підтвердження вибору місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається цими Правилами прийому і може передбачати підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника. 
 2. Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування (які отримали інформацію з офіційного вебсайту Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування в розділі V цього Порядку, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» .

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в Приватному закладі вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» між Приватним закладом вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Виконання вимог до зарахування передбачає подання до Приймальної комісії особисто, або на електронну пошту копій (скан копій) документів:

 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію облікової картки платника податків;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
 • копії військово-облікового документу (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487

 

 1. Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому, виконали вимоги до зарахування, підлягають зарахуванню.

Особи, які отримали рекомендацію і не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування в розділі V Правил прийому, втрачають можливість зарахування в поточному році на навчання для здобуття вищої освіти.

Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Після виконання вступником вимог цих Правил уповноважена особа змінює статус заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

У разі невиконання вступником, заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог цих Правил статус заяви змінюється на «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

 1. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між Приватним закладом вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

Якщо договори (контракти) не будуть укладені впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 

ХІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування в розділі V цього Порядку, або не забезпечили в повному обсязі підстав для зарахування особи на навчання, передбачених у пункті 1 розділу X цього Порядку.
 2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
 3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається цими Правилами прийому.

 

ХІІ. Наказ про зарахування

 

 1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цього Порядку або відповідно до нього.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVI цього Порядку. Наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цього вступника.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  за власним бажанням (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи).

 1. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

У разі скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Скасовано зарахування».

 

ХІІІ. Особливості прийому на навчання до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»іноземців та осіб без громадянства

 

 1. Прийом на навчання до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

 1. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту.

Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми. Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» може приймати іноземців для навчання за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання.

 1. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше одного року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень у країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;

забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців, шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років у партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти іноземець передає оригінали документів особисто.

 1. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися:

1) двічі на рік у визначені цими Правилами прийому строки для здобуття ступеня бакалавра;

Етапи вступної кампанії Денна  форма навчання
Прийом заяв та документів 15 липня 2023р.-30 листопада 2023 р.
Строки проведення вступних випробувань 15 липня 2023р.-30 листопада 2023 р.
Терміним зарахування вступників 16 липня – 30 листопада 2023 р.

2) упродовж року для навчання на підготовчому відділенні (факультеті).

Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Перший предмет «Українська мова» – у формі тестування, мін.к-сть 100 балів. (У випадку, якщо вступники були слухачами Підготовчого відділення, успішно склали випускний екзамен та отримали сертифікат, та вступають на освітню програму (спеціальність), мова якої співпадає з мовою навчання, рішенням відбіркової комісії можуть бути звільнені від вступного іспиту з мови та надати сертифікат);

Другий предмет «Фізика» – у формі тестування, мін.к-сть 100 балів.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
 2. Вимоги Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, цьому Порядку та Правилам прийому, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа».
 3. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.
 4. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

XIV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

 

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.
 2. Громадські об’єднання можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські об’єднання, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.
 3. Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією та рівнем вищої освіти, оприлюднюються на вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»  не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education інформацію про порядок поселення та наявність (мінімальну кількість) вільних місць в гуртожитках для осіб з числа зарахованих на навчання у 2023 році.

 1. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а при розгляді питань, які не можуть бути розглянуті наступного дня, – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» fnma.education.
 2. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов участі у вступній кампанії, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 грудня, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити закладів вищої освіти та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.
 3. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у вступній кампанії, про участь в учнівських олімпіадах, реєстрацію на тимчасово окупованій території, медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», про проходження ЗНО, НМТ є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 4. Інформування громадськості про ліцензований обсяг або максимальний обсяг місць за іншими конкурсними пропозиціями, вартість навчання за спеціальностями (освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).
 5. Список тих, хто подав заяви на участь у конкурсному відборі в межах широкого конкурсу, публікується у розділі «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.

 


Додаток №1  

до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2023 році

 

Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних пропозицій за якими оголошується прийом на навчання,  ліцензовані обсяги та строки навчання

Приватний  заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

 Бакалавр

 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензовані обсяги Строки

навчання

 

Вартість одного року навчання, грн. Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства   на форми навчання
Код Назва Код Назва Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання

 

Заочна форма

навчання

Денна форма навчання Заочна форма навчання
 

02

Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність 40 30 4 р. 30000 18000 Ні
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність 60 30 30000 18000 Так

(Вартість одного року навчання 30000грн)

02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 40 20 28000 18000 Ні

 

 

Додаток №2 до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2023 році
Перелік конкурсних пропозицій та конкурсних предметів (творчих конкурсів), для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 на перший рік навчання( в межах ліцензованого обсягу)
ДЕННА та ЗАОЧНА форма навчання
Споріднені спеціальності /

Інші спеціальності

Спеціальності ОС бакалавра Освітня програма Вступні випробування та мінімальна кількість балів Вагові коефіцієнти Термін навчання
Код Назва Код
Для вступу на основі НРК 5 (освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або освітнього ступеня молодшого бакалавра)
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво або інші спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність 1. Творчий конкурс -100 балів

Мотиваційний лист

1
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво або інші спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність 1. Творчий конкурс -100 балів

Мотиваційний лист

1
026 Сценічне мистецтво, або інші спеціальності 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 1. Творчий конкурс -100 балів

Мотиваційний лист

1

 

Додаток №3

до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2023 році

 

Перелік конкурсних пропозицій та конкурсних предметів (творчих конкурсів), для вступу на основі ПЗСО  для здобуття ступня бакалавра

ДЕННА та ЗАОЧНА форма навчання

 

Спеціальності Освітня програма Перелік конкурсних предметів Вага предметів

 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання
021 Аудіовізуальне мистецтво та

виробництво

Режисура кіно та сценарна майстерність 1. Творчий конкурс

Мотиваційний лист

1 100
021   Аудіовізуальне мистецтво та

виробництво

Операторська майстерність 1. Творчий конкурс

Мотиваційний лист

1 100
026   Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 1. Творчий конкурс

Мотиваційний лист

1 100

 

  Додаток №4

до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2023 році

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули раніше ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю в межах вакантних місць ліцензованого обсягу

ДЕННА та ЗАОЧНА форма навчання

Спеціальності Освітня програма Перелік конкурсних предметів Вага предметів

 

Мін.к-сть балів
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність 1. Фахове випробування

Мотиваційний лист

1 100
021   Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність 1. Фахове випробування

Мотиваційний лист

1 100
026   Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 1. Фахове випробування

Мотиваційний лист

1 100

 

 ПРАВИЛА прийому для здобуття вищої освіти до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2022 році

Додаток 1 Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних пропозицій за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс з нормативним строком навчання в межах ліцензованого обсягу

Додаток 3 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 4 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 — 200