Вчена Рада

ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_ВЧЕНУ_РАДУ

Склад_вченоi_ради

 

 

СКЛАД ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Лавріненко Юлія Валеріївна — Голова Вченої ради, ректор Академії, кандидат психологічних наук.

2. Кравченко Світлана Вадимівна — заступник Голови Вченої ради, завідувач кафедри сценічного мистецтва, кандидат педагогічних наук.

3. Морєва Євгенія Олександрівна — вчений секретар Вченої ради, в.о. завідувача кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва, кандидат мистецтвознавства.

4. Дячкіна Лідія Сергіївна — проректор з організаційно-правових питань.

5. Прохорова Наталія Геннадіївна — проректор з творчої роботи.

6. Архипов Герман Борисович — професор кафедри сценічного мистецтва.

7. Губа Володимир Петрович — професор кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва.

8. Денисенко Лариса Григорівна — головний бухгалтер.

9. Рудакова Анна Олександрівна — Голова студентської ради.

10. Смірнова Катерина Андріївна — заступник голови студентської ради.

 


 

 

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Приватного закладу вищої освіти
«Академія кіно та нових медіа» протокол  від «25» травня 2020 № 1
Голова Вченої ради, ректор  Ю.В. Лавріненко

 

УВЕДЕНО В ДІЮ
наказом ректора від «26» травня 2020 р. № 7-о
Внесено зміни відповідно до рішення загальних зборів засновників
Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»
(протокол від 14 квітня 2020 № 04-01-20) та
наказ ректора від 15 квітня 2020 №6-о
«Про зміну назви закладу освіти з Приватного вищого навчального закладу
«Інститут екранних мистецтв» на Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» (далі – Академія) є нормативним документом, в якому визначені її основні завдання та функції, права і обов’язки Голови та членів Вченої ради Академії.

1.2. У своїй роботі Вчена рада Академії керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом Академії цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3.   Вчена рада Академії є колегіальним, дорадчим органом і утворюється строком на 5 років.

1.4. Вибори до складу Вченої ради Академії починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Академії.

1.7. Склад Вченої ради Академії затверджується наказом ректора Академії на строк її повноважень протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Академії.

1.8. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три четверті від кількості членів Вченої ради, присутніх на засіданні. Рішення Вченої ради дійсне протягом одного календарного року.

 

 1. СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ
  • Вчену раду Академії очолює її Голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Академії, які мають науковий ступінь та вчене звання або почесне звання, на строк діяльності Вченої ради. Заступник Голови та Вчений секретар призначаються Головою Вченої ради з осіб, які входять до її складу.
  • До складу Вченої ради Академії входять:
   • за посадами: ректор, проректори, вчений секретар, бібліотекар, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування;
   • виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників;
   • виборні представники, які представляють інших працівників Академії і які працюють у ній на постійній основі.

За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти.

2.3. У разі вибуття зі складу Вченої ради Академії її члена, який входив до її складу за посадою або виборного члена, його заміна здійснюється за рішенням Вченої ради на підставі наказу ректора Академії.

 

 1. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

3.1. Вчена рада Академії вирішує питання, пов’язані із забезпеченням належних умов, необхідних для підготовки висококласних фахівців з числа українських громадян, іноземців, осіб без громадянства, які одержують освіту за кошти юридичних і фізичних осіб тощо.

3.2. Згідно зі Статутом Академії основними завданнями і функціями Вченої ради Академії є:

 • визначення стратегії й перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
 • розробка й подання на розгляд вищому колегіальному органу громадського самоврядування проекту Статуту Академії, а також змін та доповнень до нього;
 • ухвалення за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • погодження положень про відокремлені структурні підрозділи та подання їх на затвердження ректору Академії;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів;
 • ухвалення освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення термінів навчання на відповідних рівнях;
 • затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • прийняття рішень щодо присвоєння вчених звань професора, доцента з подальшою їх подачею на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки;
 • опрацювання, розгляд і ухвалення проектів нормативних документів Академії, що регламентують його статутну діяльність;
 • подання пропозицій щодо відкриття нових напрямів та спеціальностей;
 • внесення подання про відкликання керівника Академії з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування;
 • розгляд інших питань діяльності Академії відповідно до її статуту.

3.3. Вчена рада Академії розглядає та приймає рішення (ухвали) й з інших питань статутної діяльності Академії, а саме:

 • розгляд, прийняття рішень (ухвал) щодо організаційної структури Академії, створення, закриття, реорганізації його структурних підрозділів;
 • розгляд концепцій розвитку спеціальностей;
 • здійснення контролю за дотриманням державних стандартів освіти в Академії;
 • розгляд підсумків міжнародної діяльності Академії;
 • заслуховування звітів керівників навчальних та науково-дослідних підрозділів Академії;
 • заслуховування питань щодо стану технічного оснащення підрозділів та внесення відповідних подань на затвердження керівнику Академії;
 • заслуховування питань щодо підготовки і публікації монографій, збірок наукових праць, підручників та навчальних посібників;

3.4. За результатами своєї роботи Вчена рада Академії вносить відповідні рішення, пропозиції, подання, документи тощо на затвердження ректору Академії.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ ТА ЇЇ СЕКРЕТАРЯ

4.1. Голова Вченої ради Академії має такі права і обов’язки:

 • вчиняти дії від імені Вченої ради Академії;
 • ініціювати скликання позачергових засідань Вченої ради Академії;
 • особисто вести засідання Вченої ради Академії, призначати Головуючого на її засіданні на час своєї відсутності;
 • отримувати від підрозділів Академії необхідну для роботи Вченої ради інформацію;
 • затверджувати плани роботи Вченої ради Академії;
 • організовувати роботу Вченої ради Академії, шляхом належного матеріально-технічного забезпечення її функціонування та контролю за виконанням її рішень.

4.2. Секретар Вченої ради Академії повинен своєчасно і в повному обсязі здійснювати організаційну роботу з підготовки і проведення засідань Вченої ради Академії, оформлення за їх результатами всіх необхідних матеріалів з наступною їх передачею для зберігання відповідальній особі структурного підрозділу Академії.